Skip to main content

 Decorative element featuring envelopes. States Download templates with college readiness and financial aid information for grades 7-12. Add your school logo, events, and contact information to customize and share with families. Mail or email home, post online, or hand out copies at workshops, school, or sporting events.

  Translations: Arabic | Chuukese | English | Marshallese | Russian | Spanish | Vietnamese

  Topics by Grade & Month (Click a Topic to Download):

  Grade 7

  September

  Welcome To Middle School

  Ku soo dhawow Dugsiga Dhexe!

  October

  College Bound Scholarship

   Deeqda waxbarashada Xaduuda Kulliyada

  November

  Keeping Your Options Open

   Joogteynta  Inuu Furnaado Dooqyadaada

  December

  Grit & Attitude

   Inta badan ee Aan Gaarno badan ee Aan Rabeyno Inaan Gaarno.

  January

  The Cost of College

  Qarashka Kulliyada

  February

  Friends Matter

  Saaxibada waa Muhiim

  March

  Preparing for High School

   U diyaargarowga Dugsiga Sare

  April

  Extracurricular Activities

   Howlaha waxbarashada dhaafsan Muhiim Ayay u Tahay Guusha Ardayga

  May

  Career Exploration

   Maxaad Rabtaa Inaad Noqotid Markii Aad Kortid?

  Summer

  Summer Camps

   Fasaxa Dugsiga ee Kuleelaha!

  Grade 8

  September

  Benefits of College

  Maxaa Kulliyada? Waxbarashada Way Wanaajisaa Noloshada

  October

  Create a High School and Beyond Plan

  Qorsheynta Dugsiga Sare

  November

  Study Skills and Homework Help

   Xirfadaha Waxbarashada iyo Caawinta Layliga

  December

  Understanding College Costs

   Fahamka Qarashaadka Kulliyada

  January

  Mentoring

   Jaheeyaasha, Kuwa Lagu daydo, iyo Tababarayaasha, Oh Anigaa!

  February

  Growth Mindset

   Xirfadaha Guusha

  March

  Right Classes for High School

  Fasalada Ku haboon ee Dugsiga Sare

  April

  Staying on Track

   Joogteynta Wadada

  May

  Careers & Majors

   Koorsooyinka iyo Xirfadaha:Sahminta Dareemahaaga

  Summer

  9th Grade Transition

  Ku Meelgaarayo Dugsiga Sare

  Grade 9

  September

  Why Go to College

  Maxaad u Aadeysaa Kulliyada

  October

  9th Grade Matters

  Fasalka Sagaalaad Waa Muhiim

  November

  Campus Visits

   Maxaad u Booqaneysaa Kulliyadaha?

  December

  Grades Matter

   Buundada waa Muhiim

  January

  Financial Aid Basics

   Kulliyada:Hadeer 40% Laga gooyay!

  February

  Attendance Matters

   Ka qeybgalka waa Muhiim

  March

  What it Takes to Graduate from High School

   Waxa ay Qaadato Inaad ka Qalin jabisid Dugsiga Sare

  April

  Extracurricular Activities Matter

   Howlaha Waxbarashada dhaafsan Muhiim ayay u Yihiin —Adiga iyo Kulliyadaha

  May

  Majors 101

  Shaqooyinka 101: Su'aalaha Marwalba Lisweydiiyo

  Summer

  Summer Slide

   Qasaaraha Kuleelaha

  Grade 10

  September

  Dual Credit

  Buunddada Kulliyada Hore Inta ay Weli Ku jiraan Dugsiga

  October

  Study Habits and Test Prep

   Cadooyinka Waxbarashada Wanaagsan iyo Diyaarinta Imtixaanka

  November

  College & Career Pathways

   Wadooyinka Kulliyada iyo Shaqada

  December

  Career Exploration

   Sahminta Xirfadaha

  January

  Paying for College

   Bixinta Kulliyada

  February

  College Applications: Essays & Interviews

   Codsiyada Kulliyada: Qoraalada iyo Wareysiga

  March

  Getting Back on Track

   Dib Ugu soo noqodka Diirad saarida

  April

  Visiting a College

   Sahminta Xarumaha Kulliyada

  May

  Self-Doubt & Confidence

   Isku kalsooni la’aanta iyo Kalsoonida

  Summer

  Summer Jobs

   Sida loo Helo Shaqada Kuleelaha Wanaagsan

  Grade 11

  September

  Entrance Exams

  Soo dhawow Ardayda Dugsiga sare!

  October

  College Admission Requirements

   Sharuudaha Ogolaanshaha Kulliyada

  November

  College "Fit"

  Helida Ku haboonaanta Saxda ah

  December

  High School and Beyond Plan & Resumes

  Qorshooyinka Dugsiga Sare, Kuwa Dhaafsan iyo Siifiiga

  January

  How to Apply for Financial Aid

  Sida loo Codsado Gargaarka Dhaqaalaha

  February

  Scholarships

  Deeqda waxbarashada

  March

  Test Preparation

  Diyaarinta Imtixaanka

  April

  Campus Visits

   Booqashooyinka Xarumaha

  May

  Narrowing Down College Options

   Hoos u yareynta Dooqyada Kulliyada

  Summer

  What to do Over Summer

  Waxa Canugaada loo baahanyahay Inuu Sameeyo Inta Lagu jiro Kuleelaha

  Grade 12

  September

  Senior Year: Get Organized

  Sannadka Afaraad- Is Diyaari!

  October

  Senior Year: Get Organized

   Sannadka Afaraad- Is Diyaari!

  November

  Resources & Support Services in College

   Illaha iyo Adeegyada Taageerada Kulliyadaha

  December

  Resources & Support Services in College

   Illaha iyo Adeegyada Taageerada Kulliyadaha

  January

  Searching for Scholarships

   Raadinta Deeqaha waxbarashada

  February

  Searching for Scholarships

   Raadinta Deeqaha waxbarashada

  March

  What Happens After You Complete the FAFSA

   Maxaa Dhaco Kadib Markii Aad Dhameysid FAFSA

  April

  Making a Decision

   Go’aan Gaarista

  May

  Next Steps

  Talaabooyinka Xigga

  Summer

  Transition to College

   Hambalyo!

  First-Year Post-High School

  A Family Guide: Supporting Your Child After High School

   

  Make Your College Plans a Reality

  Jaheynta Qoyska: Taageerida Canugaada Dugsiga Sare Kadib 
  QeybinTA:Samey XaqiiQAda Qorshooyinka Kulliyadaada Dhabtii!