Skip to main content

 Decorative element featuring envelopes.  States Download templates with college readiness and financial aid information for grades 7-12. Add your school logo, events, and contact information to customize and share with families. Mail or email home, post online, or hand out copies at workshops, school, or sporting events.

Translations: Arabic | Chuukese | English | Marshallese | Russian | Spanish | Vietnamese

Topics by Grade & Month (Click a Topic to Download):

Grade 7

September

Welcome To Middle School

Ku soo dhawow Dugsiga Dhexe!

October

College Bound Scholarship

 Deeqda waxbarashada Xaduuda Kulliyada

November

Keeping Your Options Open

 Joogteynta  Inuu Furnaado Dooqyadaada

December

Grit & Attitude

 Inta badan ee Aan Gaarno badan ee Aan Rabeyno Inaan Gaarno.

January

The Cost of College

Qarashka Kulliyada

February

Friends Matter

Saaxibada waa Muhiim

March

Preparing for High School

 U diyaargarowga Dugsiga Sare

April

Extracurricular Activities

 Howlaha waxbarashada dhaafsan Muhiim Ayay u Tahay Guusha Ardayga

May

Career Exploration

 Maxaad Rabtaa Inaad Noqotid Markii Aad Kortid?

Summer

Summer Camps

 Fasaxa Dugsiga ee Kuleelaha!

Grade 8

September

Benefits of College

Maxaa Kulliyada? Waxbarashada Way Wanaajisaa Noloshada

October

Create a High School and Beyond Plan

Qorsheynta Dugsiga Sare

November

Study Skills and Homework Help

 Xirfadaha Waxbarashada iyo Caawinta Layliga

December

Understanding College Costs

 Fahamka Qarashaadka Kulliyada

January

Mentoring

 Jaheeyaasha, Kuwa Lagu daydo, iyo Tababarayaasha, Oh Anigaa!

February

Growth Mindset

 Xirfadaha Guusha

March

Right Classes for High School

Fasalada Ku haboon ee Dugsiga Sare

April

Staying on Track

 Joogteynta Wadada

May

Careers & Majors

 Koorsooyinka iyo Xirfadaha:Sahminta Dareemahaaga

Summer

9th Grade Transition

Ku Meelgaarayo Dugsiga Sare

Grade 9

September

Why Go to College

Maxaad u Aadeysaa Kulliyada

October

9th Grade Matters

Fasalka Sagaalaad Waa Muhiim

November

Campus Visits

 Maxaad u Booqaneysaa Kulliyadaha?

December

Grades Matter

 Buundada waa Muhiim

January

Financial Aid Basics

 Kulliyada:Hadeer 40% Laga gooyay!

February

Attendance Matters

 Ka qeybgalka waa Muhiim

March

What it Takes to Graduate from High School

 Waxa ay Qaadato Inaad ka Qalin jabisid Dugsiga Sare

April

Extracurricular Activities Matter

 Howlaha Waxbarashada dhaafsan Muhiim ayay u Yihiin —Adiga iyo Kulliyadaha

May

Majors 101

Shaqooyinka 101: Su'aalaha Marwalba Lisweydiiyo

Summer

Summer Slide

 Qasaaraha Kuleelaha

Grade 10

September

Dual Credit

Buunddada Kulliyada Hore Inta ay Weli Ku jiraan Dugsiga

October

Study Habits and Test Prep

 Cadooyinka Waxbarashada Wanaagsan iyo Diyaarinta Imtixaanka

November

College & Career Pathways

 Wadooyinka Kulliyada iyo Shaqada

December

Career Exploration

 Sahminta Xirfadaha

January

Paying for College

 Bixinta Kulliyada

February

College Applications: Essays & Interviews

 Codsiyada Kulliyada: Qoraalada iyo Wareysiga

March

Getting Back on Track

 Dib Ugu soo noqodka Diirad saarida

April

Visiting a College

 Sahminta Xarumaha Kulliyada

May

Self-Doubt & Confidence

 Isku kalsooni la’aanta iyo Kalsoonida

Summer

Summer Jobs

 Sida loo Helo Shaqada Kuleelaha Wanaagsan

Grade 11

September

Entrance Exams

Soo dhawow Ardayda Dugsiga sare!

October

College Admission Requirements

 Sharuudaha Ogolaanshaha Kulliyada

November

College "Fit"

Helida Ku haboonaanta Saxda ah

December

High School and Beyond Plan & Resumes

Qorshooyinka Dugsiga Sare, Kuwa Dhaafsan iyo Siifiiga

January

How to Apply for Financial Aid

Sida loo Codsado Gargaarka Dhaqaalaha

February

Scholarships

Deeqda waxbarashada

March

Test Preparation

Diyaarinta Imtixaanka

April

Campus Visits

 Booqashooyinka Xarumaha

May

Narrowing Down College Options

 Hoos u yareynta Dooqyada Kulliyada

Summer

What to do Over Summer

Waxa Canugaada loo baahanyahay Inuu Sameeyo Inta Lagu jiro Kuleelaha

Grade 12

September

Senior Year: Get Organized

Sannadka Afaraad- Is Diyaari!

October

Senior Year: Get Organized

 Sannadka Afaraad- Is Diyaari!

November

Resources & Support Services in College

 Illaha iyo Adeegyada Taageerada Kulliyadaha

December

Resources & Support Services in College

 Illaha iyo Adeegyada Taageerada Kulliyadaha

January

Searching for Scholarships

 Raadinta Deeqaha waxbarashada

February

Searching for Scholarships

 Raadinta Deeqaha waxbarashada

March

What Happens After You Complete the FAFSA

 Maxaa Dhaco Kadib Markii Aad Dhameysid FAFSA

April

Making a Decision

 Go’aan Gaarista

May

Next Steps

Talaabooyinka Xigga

Summer

Transition to College

 Hambalyo!

First-Year Post-High School

A Family Guide: Supporting Your Child After High School

 

Make Your College Plans a Reality

Jaheynta Qoyska: Taageerida Canugaada Dugsiga Sare Kadib 
QeybinTA:Samey XaqiiQAda Qorshooyinka Kulliyadaada Dhabtii!